Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Strategia Wydziału

Strategia Wydziału Biotechnologii

 

Kształcenie na kierunku biotechnologia (Wydział Biotechnologii) jest spójne ze strategią oraz misją UR i wspólnym wysiłkiem pracowników realizuje jej cele. Ponadto kształcenie odbywa się w poszanowaniu godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw, w dążeniu do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee. Kształtuje tym samym osobowość i obywatelskie postawy studentów, przygotowując ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych. W ramach kształcenia gwarantuje się wysoki poziom badań naukowych, tworzy się optymalne warunki studiowania oraz zapewnia się atrakcyjność nauczania. Strategia rozwoju Wydziału Biotechnologii wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, jako uczelni podkarpackiej, krajowej i europejskiej. Realizacja celów edukacyjno-badawczych  służy podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku Uniwersytetu nowoczesnego i przyjaznego pracownikom, studentom i środowisku.

 1. KSZTAŁCENIE

Cel strategiczny:

Wysoki poziom kształcenia zgodny z profilem ogólno-akademickim, dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Cele operacyjne: 

 1. Utrzymanie ogólno-akademickiego charakteru kształcenia studentów w oparciu o współczesną myśl naukową. Poszerzenie oferty dydaktycznej w celu zachęcenia jak największej liczby kandydatów na studia, co ma duże znaczenie w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego. Realizacja zajęć na terenie Rzeszowa oraz w jednostkach zamiejscowych specjalizujących się w aspektach biotechnologii roślin oraz zwierząt w oparciu o infrastrukturę badawczą Wydziału Biotechnologii, w tym eksperymentalne pola uprawne, eksperymentalną zwierzętarnię w Weryni oraz stację terenową.

Zadania: 

 • kształcenie na poziomie: inżynierskim, magisterskim, podyplomowym;
 • tworzenie nowych specjalności na realizowanym kierunku; 
 • indywidualizacja procesu kształcenia poprzez realizację modułów badawczo-dydaktycznych oraz możliwości realizacji tych modułów w zagranicznych oraz krajowych renomowanych jednostkach naukowo-badawczych;
 • współpraca z Wydziałem Medycznym oraz Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie korzystania z zasobów infrastrukturalnych oraz kadrowych na potrzeby kształcenia na poziomie ogólnoakademickim;
 • tworzenie nowych jednostek Katedr/Zakładów/Laboratoriów rozwijających nowe kierunki naukowo-dydaktyczne;
 • pozyskiwanie nowej kadry o uznanym dorobku naukowym.

 

 1. Dostosowanie oferty dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy
  i gospodarki opartej na wiedzy.

Zadania: 

 • rozpoznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy; 
 • przygotowanie programów studiów i realizacja kształcenia uwzględniającego potrzeby gospodarki oraz życia publicznego zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji; 
 • doskonalenie oferty edukacyjnej dla studentów w języku obcym, w tym dla studentów zagranicznych; 
 • uruchomianie nowych kierunków studiów podyplomowych;
 • promocja praktycznej edukacji studentów; 
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego związanego z jakością nauczania, w tym dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych; 
 • wprowadzenie wymogu podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli;
 • promowanie kształcenia interdyscyplinarnego na poziomie międzywydziałowym
  i międzyuczelnianym. 

 

 1. Kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów.

Zadania: 

 • wprowadzenie form edukacji rozwijających przedsiębiorczość i przygotowujących do pracy na własny rachunek (np. praktyki, wolontariat, staże); 
 • wprowadzenie nowych form kształcenia ustawicznego w kierunku podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych w ciągu całego życia;
 • umożliwienie studentom realizacji części zajęć w firmach oraz polskich i zagranicznych jednostkach naukowych/badawczych związanych branżą biotechnologiczną.

 

 1. NAUKA

Cel strategiczny:

Podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych w stopniu pozwalającym na uzyskanie przez Wydział wyższej kategorii naukowej oraz otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia oraz dodatkowo biologia.

Cele operacyjne:

 1. Uzyskanie przez Wydział wyższej kategorii naukowej:

Zadania:

 • podniesienie aktywności naukowej pracowników w zakresie publikowania
  w czasopismach znajdujących się  w  na liście A, MNiSW;
 • uzyskanie praw doktoryzowania w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia oraz dodatkowo biologia;
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się naukowo pracowników realizujących badania naukowe;
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego i wsparcie administracyjne dla pracowników ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesorskich tytułów naukowych oraz dla pracowników uczestniczących w gremiach naukowych
  i zawodowych (np. towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych, komitetach redakcyjnych, zespołach eksperckich itp.); 
 • wspieranie rozwoju młodych pracowników naukowych;
 • organizacja konferencji naukowych spełniających wymogi istotne z punktu widzenia  kategoryzacji jednostek;
 • zwiększenie ilości aplikacji pracowników o granty badawcze.

 

 1. Ilościowy i jakościowy wzrost realizowanych badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zadania: 

 • rozpoznanie zapotrzebowania na usługi badawcze; 
 • przygotowanie rozwiązań organizacyjnych wspomagających prace badawcze; 
 • zwiększenie skuteczności pracowników w ubieganiu się o granty zewnętrzne; 
 • mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z ośrodkami zagranicznymi; 
 • wprowadzenie systemu oceny aktywności naukowej, uwzględniającego publikacje, cytowania, patenty, wdrożenia, nagrody krajowe i międzynarodowe itp.; 
 • zwiększenie mobilności kadry naukowej, w zakresie międzynarodowych kontaktów, w tym staży, projektów badawczych, konferencji;
 • wprowadzenie kodeksu etyki naukowca.

 

 1. Rozwój współpracy międzywydziałowej na rzecz realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych.

Zadania:

 • zintensyfikowanie współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej;
 • wprowadzenie międzywydziałowej wymiany informacji i doświadczeń;
 • formalizacja współpracy międzywydziałowej (umowa współpracy, list intencyjny, itp.).

 

 1. Pogłębienie współpracy z otoczeniem zewnętrznym na rzecz realizacji prac naukowo-badawczych.

Zadania:

 • mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z uczelniami, szkołami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi; 
 • integracja z instytucjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi
  i kulturalnymi;
 • projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników badań).

 

 1. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Cel strategiczny:

Profesjonalne i efektywne relacje z otoczeniem zewnętrznym.

Cele operacyjne: 

 1. Intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Zadania: 

 • usprawnienie systemu komunikacji ze strategicznymi interesariuszami zewnętrznymi; 
 • aktywizacja wszystkich jednostek w kierunku tworzenia partnerstw nauka-biznes na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych (konsorcja, alians strategiczny, klastry, spółki spin-off i spin-out, itp.); 
 • włączenie jednostek w proces opracowywania strategii rozwoju - branżowych, regionalnych, krajowych. 

 

 1. Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji Uniwersytetu.

Zadania: 

 • wdrożenie i doskonalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej; 
 • porządkowanie informacji o zasobach materialnych i intelektualnych; 
 • przygotowanie profesjonalnych materiałów i akcji promocyjnych; 
 • wyznaczenie ram profesjonalnej współpracy z mediami; 
 • przygotowanie i wdrożenie systemu współpracy z absolwentami; 
 • promocja postępu naukowo-technologicznego oraz innowacji jako czynników decydujących o konkurencyjności regionu. 

 

 1. ZARZĄDZANIE WYDZIAŁEM

Cel strategiczny:

Sprawnie funkcjonujący Wydziału wykorzystujący nowoczesne metody zarządzania.

Cele operacyjne: 

 1. Racjonalizacja zarządzania infrastrukturą materialną.

Zadania: 

 • prowadzenie analizy efektywności ekonomicznej podejmowanych działań inwestycyjnych; 
 • rozpoczęcie nowych  inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizacja sal dydaktycznych i naukowych; 
 • stałe monitorowanie stopnia wykorzystania istniejących zasobów materialnych; 
 • optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem bazy materialnej i kadry dydaktycznej; 
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb Wydziału i racjonalne gospodarowanie nieruchomościami.

 

 1. Doskonalenie systemu zarządzania finansami.

Zadania: 

 • prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych działalności; 
 • prowadzenie analizy ryzyka finansowego; 
 • optymalizacja kosztów związanych z działalnością Wydziału; 
 • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności (studia podyplomowe, kursy dokształcające, wykonywanie analiz i opracowanie raportów dla podmiotów gospodarczych); 
 • generowanie dodatniego wyniku finansowego oraz zapewnienie stabilności finansowej.

 

 1. Udoskonalenie procesu zarządzania kadrami.

Zadania: 

 • wspieranie ścieżek kariery dla wszystkich grup pracowników; 
 • wspomaganie rozwoju młodej kadry; 
 • tworzenie warunków dla szybkiego awansu naukowego pracowników; 
 • doskonalenie kwalifikacji pracowników.
Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow